Продукти и услуги
Магазини
Сервизи за тахографи  Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни
    Телематика     Резервни части
за товарни автомобили
    Сервизи за тахографи  
Продукти и услуги > Сервизи за тахографи > Оборудване за сервизи за тахографи


Оборудване за сервизи за тахографи

 • Доставка на тахографско оборудване, необходимо за регистриране на сервиз за тахографи
 • Обучение на сервизни техници
 • Доставка на тахографи, датчици и резервни части, неохбодими за работата на сервиза
 • ТАХОГРАФСКО ОБОРУДВАНЕ - Производител на основното оборудване е  Stoneridge Electronics Ltd.  Великобритания

Optimo2 - MKIII Програмиране & Калибриране

Optimo² е разработен на базата на опита от Optimo и разполага със същите полезни и удобни приложения, както и с най-новата технология на Dell таблет.

Фокусирайки се на скоростта и лекотата на работа, Optimo² осигурява безжична връзка за калибриране на всички дигитални тахогарфи, включително VDO 2.2.

Optimo² позволява на потребителите да превключват 2ри сигнал на скорост включен/изключен в тахографите SE5000 и VDO 1381.

Optimo² се доставя в комплект, който позволява безжично програмиране и калибриране на всички видове дигитални тахографи. Допълнителни кабели за връзка с аналогови тахографи могат да бъдат закупени допълнителни или да се използват всички налични кабели от MKII. Безжично програмиране и калибриране на всички дигитални тахографи, включително VDO 2.2

 • Използва доказана технология на Dell таблет
 • Възможност за превключване на 2ри сигнал на скорост включен/изключен в тахографите SE5000 и VDO 1381
 • Поддържа работа с новият модел тахографи SE5000 Rev 7.6 (от края на м. февруари 2016)
 • Интегрирани конфигуратори за SE5000 и 1381(опционално). Не е необходимо допълнително оборудване за конфигуриране
 • Прочита, съхранява и изпраща важните параметри за тахографа автоматично.
 • Съдържа стотици инструкции за инсталиране
 • Съдържа кръстосани таблици за тахографи и датчици
 • Допълнително място за съхранените на pdf документи
 • 11" тъч скрийн
 • 1-година гаранция
 • Наличен български език от общо 18 езика за избор

Техническа спецификация

 • Гумирана обвивка за повишаване на устойчивостта
 • Голям 11" капацитивен тъч скрийн дисплей за лесна навигация
 • Dell платформа с Windows 10 и разработка на Stoneridge, която позволява бъдещи надграждания в съответствие с развитието на тахографите
 • Размери: 275mm x 190mm x 58mm

вижте видео - Как да стартираме Optimo²
вижте видео - Какво съдържа вашия Optimo2 пакет


 

Програматор МКІІ (тестер за тахографи)


МКІІ осигурява надеждно и точно програмиране и калибриране на всички видове електронни и дигитални тахографи.

Уредът е одобрен за работа от Държавната агенция за транспортен надзор, Великобритания (VOSA)  и е подходящо оборудване за сервизи за монтаж, активиране, калибриране и проверка на тахографи по смисъла на Наредба РД-16-1054/10.10.2008г

МКІІ има възможност да работи със следните тахографи:

 

 

 

аналогови тахографи:

·         Veeder-Root/Stoneridge Electronics Ltd (83xx, 84xx, 24xx)

·         Siemens/Kienzle (1314, 1318, 1319, 1324)

·         Actia 026, 028

·         MotoMeter (EGK-100)

дигитални тахографи:

·         SE 5000

·         DTCO 1381

·         Smartach

·         ЕFAS-3, EFAS - 4

 

ОБУЧЕНИЕ НА СЕРВИЗНИ ТЕХНИЦИ за монтаж и калибриране на ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТАХОГРАФИ, както следва:

Stoneridge Electronics/Veeder-Root: 14xx ; 83xx; 84xx; 24xx; SE5000

Siemens/Kienzle:1311; 1314; 1318; 1319; 1324, DTCO 1381

Actia: 026; 028, Smartach

Efkon: EFAS-3, EFAS - 4

MotoMeter: EGK-100

 

Полезна информация

относно регистриране на сервиз за тахографи и издаване на удостоверение за монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи

 

Списък на сервизно оборудване по чл. 28, ал. 2 от Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г.

 

1.     Отсечка с дължина 20м

2.     Уред за проверка и настройка на тахографи в комплект с необходимите приспособления и софтуер за различните типове тахографи:

3.     Тестрер за часовник

4.     Оптичен уред за анализ на тахографски листове, 1 к-т

5.     Шаблон за разчитане на всички видове тахошайби

6.     Комплект за автоматично измерване на отсечка

7.     Уред за определяне на действителната обиколка на гумите на двигателните колела

8.     Шублер/дълбокомер

9.     Ролетка 30м.

10.  Компресор за сгъстен въздух

11.  Манометър за автомобилни гуми с обхват до 1.2 МРа

12.  Стабилизатор на напрежение 12V и 24V

13.  Комплект електрически и механични инструменти за монтаж и демонтаж на тахографи

14.  Пломбажни клещи с матрици

15.  Сервизен печат с номера на сервиза

Основно оборудване за дигитални тахографи по чл. 28, ал.3 от Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008

1.     Сервизни карти

2.     Средства за изтегляне на данни от паметта на тахографа

3.     информационна техника за обработка и съхранение на данните, за която да са осигурени:

3.1.     защита на оборудването и данните чрез използване на парола;

3.2.     защитен достъп при използване на компютър в мрежа;

3.3.     мерки за безопасност при изпращане на данните по Интернет;

3.4.     четец на карти;

3.5.     интерфейс за прехвърляне на изтеглените данни от тахографа до компютъра;

3.6.    подходящ софтуер за проверка на тахографи и изтегляне и пренасяне на данни

4.     кабел за директно свързване на монтирания в превозното средство блок на тахографа и датчика за движение, без да се минава през съществуващите кабели.

 

Текстът на Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. може да изтеглите от следващия линк:http://www.globuscommerce.com/globusdoc/RD16-1054-2008.pdf

 

ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за издаване на удостоверение за извършване на монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи

 

ИЗИСКВАНИЯ

Удостоверение за извършване на монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи се издава на лица, които:

 

отговарят на  изискванията по чл. 89а, ал. 2 от Закона за автомобилните превози:

регистрирани са по Търговския закон, не са обявени в несъстоятелност и не са в производство за обявяване на несъстоятелност ;

не са превозвачи и не извършват превози за собствена сметка;

разполагат с квалифициран персонал, нает по трудово правоотношение, който притежава образование и квалификация, необходими за извършване на дейността, и който е преминал обучение при производителите на тахографите, на които ще се извършва монтаж или монтаж и ремонт, или от упълномощени от тях лица;

разполагат с материално-технически условия и оборудване за извършване на дейността, включително за извличане на информация от дигитални тахографи ;

разполагат с необходимите за дейността нормативни актове, процедури и инструкции за работа;

разполагат с персонал, материално-технически условия, включително помещения с предвидени мерки за сигурност, и оборудване, които отговарят на изискванията по тази наредба;

имат определен отговорник на сервиза за всички дейности в обхвата на удостоверението за регистрация, включително за сигурността на изтеглените данни и за сигурността и управлението на сервизните карти;

Удостоверения за извършване на ремонт се издават само за аналогови тахографи на лица, които са получили право за ремонт от съответните производители на тахографи или от упълномощени от тях лица и разполагат с подходящо обучен персонал;

Удостоверения за извършване на монтаж и проверка на дигитални тахографи, включително изтегляне на данни от паметта и извеждане от употреба, се издават на лица, които разполагат с необходимите условия по т. 2 за обслужване на всички типове дигитални тахографи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

 

Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 34, ал. 1 от Наредба № РД-16-1054) към което се прилагат:

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

Заявление по образец (Приложение № 2 към чл. 34, ал. 1 от Наредба № РД-16-1054) към което се прилагат:

- удостоверение за актуално състояние или ЕИК;

- декларация, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

- декларация, че лицето не е превозвач и не извършва превози за собствена сметка;

- заверени копия на документи за образование и квалификация и за регистрирани трудови договори на персонала;

- заверени копия на документи за успешно преминати обучения на сервизните техници по чл. 32;

- заверени копия на документи, които удостоверяват разполагане с подходящо оборудване, издадени от производител на тахографи или от лице, упълномощено от производител на тахографи или от компетентен орган на държава - членка на ЕС;

- заверени копия на удостоверения за калибриране на оборудването по чл. 28, ал. 2, т. 2, 3, 7, 9 и 11;

- план на помещенията на сервиза и прилежащата инфраструктура, свързана с извършването на дейностите,  за които се кандидатства;

- описание на мерките за сигурност , свързани с достъпа до обособените зони и с използването и съхраняването на сервизните карти, приспособленията за пломбиране, техническото оборудване, информационната техника, материалите, формулярите и записите;

- копие от документ от производител на тахографи или упълномощено от него лице, удостоверяващ правото на лицето, което кандидатства за ремонт, да извършва ремонт на съответните типове аналогови тахографи.

- копие на документ за платени такси по чл. 89а, ал. 8 от Закона за автомобилните превози.

 

Актуално към м. Октомври 2017

Адрес: гр. София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ангел Войвода 47, тел.: 02 - 840 32 26, 945 73 79, факс: 02 - 945 75 32,
e-mail:globus@globuscommerce.com