Продукти и услуги
Магазини
Сервизи за тахографи  Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни
    Телематика     Резервни части
за товарни автомобили
    Сервизи за тахографи  
Продукти и услуги > Сервизи за тахографи > Оборудване за сервизи за тахографи


Оборудване за сервизи за тахографи

 • Доставка на тахографско оборудване, необходимо за регистриране на сервиз за тахографи
 • Обучение на сервизни техници
 • Доставка на тахографи, датчици и резервни части, неохбодими за работата на сервиза
 • ТАХОГРАФСКО ОБОРУДВАНЕ - Производител на основното оборудване е  Stoneridge Electronics Ltd.  Великобритания

Optimo2 - MKIII Програмиране & Калибриране
op2.png

DSRC тестер
166398253-origpic-c30a6b.png

 

Optimo² е разработен на базата на опита от Optimo и разполага със същите полезни и удобни приложения.

Фокусирайки се на скоростта и лекотата на работа, Optimo² осигурява безжична връзка за калибриране на всички дигитални тахогарфи.

Optimo² позволява на потребителите да превключват 2ри сигнал на скорост включен/изключен в тахографите SE5000 и VDO 1381.

Optimo² се доставя в комплект, който позволява безжично програмиране и калибриране на всички видове дигитални тахографи. Допълнителни кабели за връзка с аналогови тахографи могат да бъдат закупени допълнителни или да се използват всички налични кабели от MKII. Безжично програмиране и калибриране на всички дигитални тахографи

 • Използва доказана технология 
 • Функционалност за работа с интелигентни тахогафи SE5008 и DTCO 1381 v.4 Приложение 1В (Annex 1C) на Регламент 2016/799
 • тестване на GNSS
 • тестване на  DSRC
 • Възможност за превключване на 2ри сигнал на скорост включен/изключен в тахографите SE5000 и VDO 1381
 • Поддържа работа с новият модел тахографи SE5000 Rev 7.6 (от края на м. февруари 2016)
 • Интегрирани конфигуратори за SE5000 и 1381(опционално). Не е необходимо допълнително оборудване за конфигуриране
 • Прочита, съхранява и изпраща важните параметри за тахографа автоматично.
 • Съдържа стотици инструкции за инсталиране
 • Съдържа кръстосани таблици за тахографи и датчици
 • Допълнително място за съхранените на pdf документи
 • 10" тъч скрийн
 • 1-година гаранция
 • Наличен български език от общо 18 езика за избор

Техническа спецификация

 • Гумирана обвивка за повишаване на устойчивостта
 • Голям 10" капацитивен тъч скрийн дисплей за лесна навигация
 • Платформа с Windows 10 разработка на Stoneridge, която позволява бъдещи надграждания в съответствие с развитието на тахографите
 • Размери: 275mm x 190mm x 58mm

вижте видео - Как да стартираме Optimo²
вижте видео - Какво съдържа вашия Optimo2 пакет

  

ОБУЧЕНИЕ НА СЕРВИЗНИ ТЕХНИЦИ за монтаж и калибриране на ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТАХОГРАФИ, включително ИНТЕЛИГЕНТНИ тахографи, както следва:

Stoneridge Electronics/Veeder-Root: 14xx ; 83xx; 84xx; 24xx; SE5000; SE5000-8

Siemens/Kienzle:1311; 1314; 1318; 1319; 1324, DTCO 1381, DTCO 1381 v.4

Actia: 026; 028, Smartach

Efkon: EFAS-3, EFAS - 4

MotoMeter: EGK-100

 

Полезна информация относно регистриране на сервиз за тахографи и издаване на удостоверение за монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи

Списък на сервизно оборудване по чл. 28, ал. 2 от Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г.

 

1. отсечка с дължина най-малко 20 m или одобрен контролен стенд и процедура/инструкция, позволяваща да се извършат с еквивалентна точност изпитванията по време на монтажа и проверките;

 2. уреди за проверка и настройка на тахографи в комплект с необходимите приспособления и софтуер за различните типове тахографи;

 3. уред за проверка на часовника, ако оборудването по т. 2 няма възможности за проверка на часовника;

 4. оптичен уред за анализ на тахографски листове;

 5. шаблон за разчитане на всички видове тахографски листове;

 6. комплект за автоматично измерване на отсечка (ако се използва отсечка);

 7. уред за определяне на действителната обиколка на гумите на двигателните колела;

 8. шублер/дълбокомер;

 9. ролетка 30 m;

 10. компресор за сгъстен въздух;

 11. манометър за автомобилни гуми с обхват до 1,2 МРа;

 12. стабилизатор на напрежение 12 V и 24 V;

 13. комплект електрически и механични инструменти за монтаж и демонтаж на тахографи;

 14. пломбажни клещи с матрици;

 15. сервизен печат с номера на сервиза;

 16. кабел за директно свързване на монтирания в превозното средство блок на тахографа и датчика за движение, без да се минава през съществуващите кабели.

 

За монтаж и проверка на цифрови и интелигентни тахографи е необходимо да се разполага допълнително със:

 

1. карти за монтаж и настройка;

2. средства за изтегляне на данни от паметта на тахографа;

3. информационна техника за обработка и съхранение на данните, за която да са осигурени:

3.1. защита на оборудването и данните чрез използване на парола;

3.2. защитен достъп при използване на компютър в мрежа;

3.3. мерки за безопасност при изпращане на данните по Интернет;

3.4. четец на карти;

3.5. интерфейс за прехвърляне на изтеглените данни от тахографа до компютъра;

3.6. подходящ софтуер за проверка на тахографи, изтегляне и пренасяне на данни и архивиране на данните, които са достъпни и видими, за целите на осъществявания контрол от лицата по чл. 44, ал. 1.

 

Текстът на Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г./изм. и доп. ДВ. бр.54 от 9 Юли 2019г.  може да изтеглите от следващия линк

ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за издаване на удостоверение за извършване на монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи

 

ИЗИСКВАНИЯ

Удостоверение за извършване на монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи се издава на лица, които:

 

отговарят на  изискванията по чл. 89а, ал. 2 от Закона за автомобилните превози:

регистрирани са по Търговския закон, не са обявени в несъстоятелност и не са в производство за обявяване на несъстоятелност ;

не са превозвачи и не извършват превози за собствена сметка;

разполагат с квалифициран персонал, нает по трудово правоотношение, който притежава образование и квалификация, необходими за извършване на дейността, и който е преминал обучение при производителите на тахографите, на които ще се извършва монтаж или монтаж и ремонт, или от упълномощени от тях лица;

разполагат с материално-технически условия и оборудване за извършване на дейността, включително за извличане на информация от дигитални тахографи ;

разполагат с необходимите за дейността нормативни актове, процедури и инструкции за работа;

разполагат с персонал, материално-технически условия, включително помещения с предвидени мерки за сигурност, и оборудване, които отговарят на изискванията по тази наредба;

имат определен отговорник на сервиза за всички дейности в обхвата на удостоверението за регистрация, включително за сигурността на изтеглените данни и за сигурността и управлението на сервизните карти;

Удостоверения за извършване на ремонт се издават само за аналогови тахографи на лица, които са получили право за ремонт от съответните производители на тахографи или от упълномощени от тях лица и разполагат с подходящо обучен персонал;

Удостоверения за извършване на монтаж и проверка на дигитални тахографи, включително изтегляне на данни от паметта и извеждане от употреба, се издават на лица, които разполагат с необходимите условия по т. 2 за обслужване на всички типове дигитални тахографи.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

 

 1. Заявление по образец (приложение № 2). Към заявлението се прилагат:
 2. декларация, че лицето не е превозвач и не извършва превози за собствена сметка;
 3. заверени копия на документи за образование и квалификация на персонала;
 4. заверени копия на документи за успешно преминати обучения на сервизните техници по чл. 32;
 5. заверени копия на документи, удостоверяващи, че лицето разполага с подходящо оборудване, покриващо обхвата на заявените за регистрация дейности, издадени от производител на тахографи или от лице, упълномощено от производител на тахографи, от производител на оборудване за проверка и калибриране на тахографи, или от компетентен орган на държава - членка на ЕС;
 6. заверени копия на удостоверения за калибриране на оборудването по чл. 28, ал. 2, т. 2, 3, 7, 9 и 11;
 7. план на помещенията на сервиза и прилежащата инфраструктура, свързана с извършването на дейностите, за които се кандидатства, и заверено копие на разрешение по реда на чл. 26 от Закона за пътищата в случаите, в които контролната отсечка по чл. 28, ал. 2, т. 1 от тази наредба попада в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия по смисъла на Закона за пътищата;
 8. описание на мерките за сигурност, свързани с достъпа до обособените зони и с използването и съхраняването на картите за монтаж и настройка, съхраняване на данните, приспособленията за пломбиране, техническото оборудване, информационната техника, материалите, формулярите и записите;
 9. копие от документ от производител на тахографи или упълномощено от него лице, удостоверяващ правото на лицето, което кандидатства за ремонт, да извършва ремонт на съответните типове тахографи;
 10. копие на документ за платени такси по чл. 89а, ал. 8 от Закона за автомобилните превози;
 11. подробно описание на реда и начина на извършване на дейностите и контрола по чл. 41, ал. 2, т. 10;
 12. декларация, че представителите, членовете на управителните и надзорните органи на лицето, което кандидатства, познават действащото българско и европейско законодателство, регламентиращо задълженията и изискванията във връзка с производството, монтирането, използването, изпитването, проверките и ремонта на тахографи и техните компоненти, използвани в автомобилния транспорт.

 

Актуално към м. Септември 2019

ПРОМЯНА в номерата на одобрение на тахографи серия 2400

Уважаеми колеги,

С настоящото Ви информираме за настъпила промяна в номерата на одобрение на аналоговите тахографи серия 2400 от е11 UK към е5 Sweden.

Сервизите, които разполагат с удостоверения от ДАМТН за работа с тахографи 2400 е11 могат да работят и с тахографи 2400  е5.

ДАМТН е информирана за настъпилата промяна, за да бъде вземана предвид при  извършване на надзорни проверки и издаване на удостоверения.

Новите номера са прехвърляне на одобрение.

Не  са правени промени по тахографите за получаваното на одобрение, освен продуктовия етикет с EU номера на одобрение.

тахограф

Стар номер

Нов номер *

2400, 125km/h

e11 0027

e5 1003

2400, 140km/h

e11 0026

e5 1002

2400, 180km/h

e11 0025

e5 1001

*Новите номера са активни линкове към европейските сертификати за типово одобрение.

Оставаме на разположение при допълнително възникнали въпроси.

Адрес: гр. София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ангел Войвода 47, тел.: 02 - 840 32 26, 945 73 79, факс: 02 - 945 75 32,
e-mail:office@globuscommerce.com