Продукти и услуги
Магазини
Сервизи за тахографи  Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни
    Телематика     Резервни части
за товарни автомобили
    Сервизи за тахографи  
Продукти и услуги > Тахографи, софтуер
и устройства за
пренос на данни > Устройство DigiFob


Устройство DigiFob

Устройство Digifob

Появата на дигиталния тахограф създаде нови предизвикателства по отношение на четенето и управлението на  данните на тахограф. За опитното око при аналоговия тахограф с тахошайби е възможно да открие проблем, но при дигиталния тахограф това не е възможно.

Digifob позволява на водача или ръководителя да види данните от карта на водач незабавно.

Ефективен начин за четене на данни от карта на водач

Digifob е най-простият начин за показване на данни от карта на водач за дигитален тахограф. Данните са представени логически и се използват стандартни символи.

Подпомага водачите да се придържат в рамките на закона

Digifob е проектиран с грижа за безопасността на водача. Използвайки Digifob водачите могат да гарантират, че постоянно се съобразяват със законите на ЕС, което от своя страна осигурява безопасност за тях и другите участниците в движението.

Новите функции на Digifob V2.0 са описани по-долу:

Показано Описание
Последно действие Last Act  Последна дейност; показва работа, управление или на разположение и продължителността им. Показаните дата и час се отнасят за началото на  дейноста.
Дневна почивка Day Rest Последна дневна почивка; показва продължителността и  дата и час на започване на дневната почивка.
Работна смяна Shift Резюмето на последната работна смяна, показва продължителността на  периодите на работа, управление и на разположение.  Една смяна се определя като период, който започва след края на  последната дневна почивка.
Дневна почивка, дължима от Day Rest Due By Дата и час за начало на следващата дневна почивка . Взема се предвид всяко намаление на дневната почивка.
Седмична почивка Wk Rest Седмична почивка: показва началната дата и час на непрекъснат период на почивка по-голям от 24 часа и по-малък от 7 дни и неговата продължителност.
Седмица Week Резюме на седмицата: резюме на работа и управление за период от една седмица. Датата показва началото на седмицата.
Липса на дейност Inactive Период от 7 или повече дни без регистрирана дейнаст. Показаните дата и час се отнасят за началото на периода.
Нарушения Описание
! Прекъсване !Break Нарушение: недостатъчно прекъсване на управление от 4,5ч или повече. Датата и часът се отнасят за началото на период на управление, след края на валидно прекъсване или дневна почивка.
! Дневна почивка !Day Rest Нарушение на дневна почивка: недостатъчна почивка, за период от 24ч.   Датата и часът се отнасят за началото на съответния 24-часов период.
! Намалена дневна почивка > 3 !Day Rst Rd >3 Нарушение на намалена дневна почивка: Повевче от 3 намалени дневни почивки за периода между две седмични почивки 
! Дневно управление !Day Drv Нарушение на дневното управление: дневното управление от 9ч (10ч - когато е допустимо  ) е било превишено. Продължителността е показана.
! Удължено дневно управление >2 !Day Drv Ex >2 Нарушение на удължено дневно управление : Дневно управление от 10 часа - повече от 2 пъти през текущата календарна седмица. Показаните дата и час се отнасят за началото на последния работен период.
! Седмична почивка !Weekly Rest Нарушение на седмична почивка: недостатъчна почивка след шест 24 часови периода, след края на  предишната седмична почивка. Датата и часът показват началото на шестте периода.
! Седмично управление !Wk Drv Нарушение на седмичното ограничение за управление: повече от 56 часа управление е  било записано за една календарна седмица. Датата показва началото на седмицата.

Адрес: гр. София 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Ангел Войвода 47, тел.: 02 - 840 32 26, 945 73 79, факс: 02 - 945 75 32,
e-mail:office@globuscommerce.com